ZAWSZE RZETELNIE

ŻADNYCH POMÓWIEŃ

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Z tego względu, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów, których dane dotyczą.

CZYM SĄ DANE OSOBOWE I CO OZNACZA ICH PRZETWARZANIE?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Firma SUBEPO Sp. z o. o. przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

KIEDY NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których firma SUBEPO Sp. z o. o. jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których firma SUBEPO Sp. z o. o. przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. Firma SUBEPO Sp. z o. o. realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone zgodnie z przepisami art. 13 i art. 14 RODO. Poniżej wskazujemy pełne dane firmy SUBEPO Sp. z o. o. jako administratora danych osobowych:

SUBEPO Sp. z o. o. | Trybunalska 46 | 60-325 Poznań

 

W JAKI SPOSÓB, W OPARCIU O JAKIE PODSTAWY PRAWNE I JAKIEGO TYPU DANE OSOBOWE PRZETWARZA FIRMA?

Pragniemy zachować przejrzystość w zakresie sposobów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, a także celów, dla których firma SUBEPO Sp. z o. o. przetwarza dane osobowe. Dbamy o to, by każdorazowo wskazać niezbędne informacje w tym zakresie każdej osobie, której dane osobowe przetwarzamy jako administrator danych. Kierując się tym, by nasze wyjaśnienie tych kwestii było jak najbardziej czytelne, przedstawiamy poniższe zestawienie operacji przetwarzania danych osobowych.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH STRONY INTERNETOWE PROWADZONE PRZEZ FIRMĘ SUBEPO SP. Z O. O. LUB KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

INFORMACJE OGÓLNE

Osoby fizyczne odwiedzające strony internetowe firmy SUBEPO Sp. z o. o. lub korzystające z usług świadczonych przez firmę SUBEPO Sp. z o. o. drogą elektroniczną (np. sklepy internetowe prowadzone przez firmę SUBEPO Sp. z o. o.), które nazywamy dalej łącznie „Serwisami”, mają kontrolę nad danymi osobowymi, które nam podają. Serwisy ograniczają zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

COOKIES

W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszych stronach internetowych. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.

Wśród plików cookies wyróżnić można te, które są niezbędne do działania serwisów firmy SUBEPO Sp. z o. o.. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:

 1. utrzymanie sesji użytkownika,
 2. zapisanie stanu sesji użytkownika,
 3. umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem Serwisu logowania,
 4. zapisanie informacji pozwalającej na anonimowe zalogowanie użytkownika,
 5. zapisanie informacji niezbędnych do działania koszyka internetowego w przypadku zakupów internetowych,
 6. monitoring dostępności usług.

Kolejna kategoria plików cookies, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania z Serwisów, ale ułatwiają korzystanie z nich. Wykorzystuje się je, aby umożliwić:

 1. przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu,
 2. zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu
 3. zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlenia go określoną liczbę razy,
 4. przywrócenie sesji użytkownika,
 5. zapamiętanie ostatnio wybranej kategorii w produkcie,
 6. sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo,
 7. umożliwienie automatycznego zalogowania do produktu (opcja “zapamiętaj mnie”),
 8. dopasowanie zawartości produktów do preferencji użytkowników;
 9. ustawienie preferowanego języka, waluty, rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości ułatwiających pracę z aplikacją,
 10. przywrócenie ostatniego wyniku wyszukiwania w produkcie,
 11. wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym,
 12. wyświetlenie ostatnio wybranego parametru sortowania.

Firma SUBEPO Sp. z o. o. korzysta też z usług podmiotów trzecich, które wykorzystują pliki cookies w następujących celach:

 1. monitorowanie ruchu na naszych stronach WWW;
 2. zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów;
 3. ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron WWW – potrzebne do analizy korzystania z serwisów firmy;
 4. kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę;
 5. wykorzystanie narzędzia do komunikacji;
 6. integracja z portalami społecznościowymi;
 7. płatności internetowe.

Użytkownik korzystając z niniejszego sklepu wyraża zgodę na używanie plików cookies przez fakt zezwalania na obsługę tych plików w konfiguracji przeglądarki internetowej.

Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na używanie plików cookies, powinien wyłączyć ich obsługę w przeglądarce internetowej lub zrezygnować z korzystania z niniejszego sklepu. W celu wyłączenia obsługi plików cookies należy zmienić konfigurację przeglądarki internetowej zgodnie z instrukcją obsługi użytkowanej przeglądarki.

Tożsamość użytkownika sklepu nie jest ujawniana za pomocą plików cookies.

Pliki cookies w sklepie nie pobierają i nie przechowują żadnych danych osobowych użytkownika (w tym takich jak: imię, nazwisko, adres, itp.)

Warto jednak zaznaczyć, że dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, a jedynie z komputerem połączonym z Internetem, na którym cookies zostało zapisane (służy do tego adres IP).

LOGI DOSTĘPOWE

Zbieramy informacje dotyczące korzystania z Serwisów przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany przez nas nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zestawienia zbiorcze. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak, co podkreślamy, żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika Serwisu.

Informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika Serwisu na żądanie uprawnionych do tego – w oparciu obowiązujące przepisy prawne – organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez użytkowników z Serwisów firmy SUBEPO Sp. z o. o. możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami podstaw prawnych przetwarzania, w zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy i celu przetwarzania. I tak na przykład:

 1. dane osobowe osób odwiedzających nasze strony internetowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych lub na podstawie zgody w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwróciliśmy się do osoby, której dane dotyczą;
 2. dane osobowe osób, które korzystają z naszych sklepów internetowych i wypełniają w tym celu formularz internetowy przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne dla celu wykonania umowy;
 3. niekiedy przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania pewnych danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.

POZOSTAŁE DANE

Poza danymi, o których była mowa w poprzednim akapicie Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających strony internetowe prowadzone przez firmę SUBEPO Sp. z o. o. lub korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną (np. sklepów internetowych), od osób fizycznych, które kontaktują się z firmą SUBEPO Sp. z o. o. w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi usług lub produktów firmy SUBEPO Sp. z o. o., a także kontaktujących się w celu zawarcia umowy z firmą SUBEPO Sp. z o. o., zbieramy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, stanowisko, adres firmy (lub zamieszkania, lub miejsca wykonania usługi), adres e-mail oraz numer telefonu/faksu. W szczególności osoby te mogą wysłać nam e-maila za pośrednictwem strony internetowej. Wiadomości takie zawierają ustawioną nazwę użytkownika i adres e-mail oraz dodatkowe informacje, jakie użytkownik chce zawrzeć w danej wiadomości.

Firma SUBEPO Sp. z o. o. przetwarza również dane osobowe swoich klientów i potencjalnych klientów.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z FIRMĄ SUBEPO SP. Z O. O. W CELU UZYSKANIA INFORMACJI O OFERCIE LUB PODZIELENIA SIĘ UWAGAMI DOTYCZĄCYMI USŁUG LUB PRODUKTÓW FIRMY SUBEPO SP. Z O. O. – PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Powyższe dane zbieramy w oparciu o zgodę wyrażoną przez użytkownika kierującego powyższą prośbę do firmy SUBEPO Sp. z o. o. lub w celu wykonania umowy (realizacji żądania) zgłoszonego przez daną osobę. Dostarczone dane możemy przetwarzać również na podstawie usprawiedliwionego celu administratora danych.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z FIRMĄ SUBEPO SP. Z O. O. W CELU ZAWARCIA UMOWY Z FIRMĄ SUBEPO SP. Z O. O. ORAZ FIRMY SUBEPO SP. Z O. O.  I POTENCJALNYCH KLIENTÓW- PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących naszymi klientami opiera się na:

 1. usprawiedliwionym interesie firmy SUBEPO Sp. z o. o. jako administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, czynności analitycznych i profilujących, w tym czynności dot. analizy korzystania z produktów, marketingu bezpośredniego produktów własnych, zabezpieczenia dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń),
 2. zgody (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing lub telemarketing),
 3. wykonania zawartej umowy,
 4. obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości).

Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących potencjalnymi klientami opiera się na:

 1. usprawiedliwionym interesie firmy SUBEPO Sp. z o. o. jako administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, marketingu bezpośrednim produktów własnych),
 2. zgody (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing lub telemarketing),
 3. profilowania w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do ww. preferencji.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez firmę SUBEPO Sp. z o. o..

Stosownie do tego informujemy, że:

 1. w przypadku, gdy firma SUBEPO Sp. z o. o. przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika;
 2. w przypadku, gdy firma SUBEPO Sp. z o. o.  przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
 3. w przypadku, gdy firma SUBEPO Sp. z o. o. przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa to okresy przetwarzania tych danych określają te przepisy.

KIEDY I W JAKI SPOSÓB UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE PODMIOTOM TRZECIM? CZY PRZEKAZUJEMY DANE DO PAŃSTW TRZECICH?

Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie, gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, a firma SUBEPO Sp. z o. o. ma kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu firma SUBEPO Sp. z o. o.  powierzyła przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych dane te przetwarza.

W związku z powyższym wskazujemy, że odbiorcami danych osobowych, które firma SUBEPO Sp. z o. o. przetwarza jako administrator danych osobowych mogą być:

 1. ww. podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. procesorzy),
 2. podmioty świadczące usługi hostingowe na rzecz firmy SUBEPO Sp. z o. o.,
 3. pozostali podwykonawcy firmy SUBEPO Sp. z o. o., świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta firma SUBEPO Sp. z o. o., a także dostawcy towarów, z pomocy których korzystamy,
 4. firmy windykacyjne (przy czym dane osobowe przekazujemy tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne dla osiągnięcia danego celu),
 5. doradcy prawni, doradcy podatkowi,
 6. organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej,

(z tym, że w dwóch ostatnich przypadkach dane przekazujemy tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne i wymagane w myśl bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami).

Nie przekazujemy danych osobowych poza teren EOG.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PODMIOTOM, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ I JAKI JEST SPOSÓB ICH REALIZACJI?

Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a firmą SUBEPO Sp. z o. o.  jako administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw oraz chęci skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: e-mail: rodo@subepo.com

DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH

Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila: rodo@subepo.com

ZMIANA DANYCH OSOBOWYCH

Zmiany, w tym zaktualizowanie swoich danych osobowych, które przetwarza firma SUBEPO Sp. z o. o. można dokonać poprzez wysłanie maila na adres e-mai: rodo@subepo.com lub – w odpowiednich przypadkach – skontaktowanie się z nami za pośrednictwem odpowiedniej strony rejestracji lub zmianę danych osobowych przechowywanych w odpowiednich aplikacjach, w których dokonano rejestracji.

WYCOFANIE ZGODY

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. W braku odmiennej informacji, to znaczy, jeśli nie podaliśmy innego adresu czy numeru kontaktowego celem wycofania zgody, prosimy o przesłanie do nas maila na adres: rodo@subepo.com

PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA LUB WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.
Osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, gdy:

 1. przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazła,
 2. dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych prawo to przysługuje wtedy, gdy dana osoba zauważy, że jej dane są nieprawidłowe. Wówczas może żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający firma SUBEPO Sp. z o. o. sprawdzić prawidłowość tych danych.

POZOSTAŁE PRAWA: PRAWO ŻĄDANIA USUNIĘCIA DANYCH I PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

W przypadku chęci realizacji tych praw należy wysłać maila na adres: rodo@subepo.com

Z prawa do usunięcia danych można skorzystać np. gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez firmę SUBEPO Sp. z o. o. albo gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych przez firmę SUBEPO Sp. z o. o.. Ponadto w przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
Z kolei prawo do przenoszenia danych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub umowy zawartej z nią oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

WSZELKIE POZOSTAŁE PYTANIA, WĄTPLIWOŚCI I SKARGI

W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii, prosimy o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres: rodo@subepo.com, lub listownie na adres firmy SUBEPO Sp. z o. o., Trybunalska 46, 60-325 Poznań. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.
Osoby, których dane osobowe przetwarza firma SUBEPO Sp. z o. o., mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

CZY I KIEDY MOŻLIWE SĄ ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI?

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.